OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky e-shop

1. Úvodní ustanovení

a) Firemní jméno je Cukrárna V Háječku., IČ: 13882571, se sídlem V Háječku 193, Přeštice 334 01

b) Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu s cukrářskými výrobky, potravinami a dalším zbožím umístěného na internetové adrese www.cukrarnavhajecku.cz

c) Tyto obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím (Cukrárna V Háječku) a kupujícím při prodeji zboží v internetovém obchodě www.cukrarnavhajecku.cz. VOP spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující je vázán VOP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.

d) Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, spotřebitelem, které kupní smlouva neupravuje, se řídí ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

e) VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

f) Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Na nové znění VOP budou kupující upozorněni před uzavřením kupní smlouvy.

2. Objednání zboží

a) V našem internetovém obchodě máte možnost si pořídit tzv. "nákup do tašky" a příp. další zboží. Nákup do tašky je souhrn potravin, cukrářských výrobků a dalších produktů. Nákup do tašky si můžete složit sami z Vámi vybraných potravin a dalšího zboží. Předmětem samostatného balení, dodání a fakturace je celá objednávka.

b) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku),
 • výši a způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu a datu doručení objednávaného zboží a
 • nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

c) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

d) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

e) Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

f) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

g) Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavření kupní smlouvy s osobou, která má vůči prodávajícímu nezaplacený závazek a s osobou, která v minulosti zboží objednala a zboží nepřevzala, a to i v případě, že se neshoduje jméno kupujícího, ale adresa dodání zboží. Adresou se rozumí označení města, ulice a čísla domu. V případě, že se jedná o bytový dům, nebo o dům s více bytovými jednotkami, pak součástí adresy dodání je i číslo bytu kupujícího.

h) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Nedostupnost zboží

Jelikož je zboží do našeho skladu dováženo od mnoha různých dodavatelů, a to v některých případech denně tak, aby byla zaručena čerstvost zboží, nemůžeme nést odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou dodávky zpozdit či úplně zrušit. V případě, že takováto situace nastane, budeme Vás o tom informovat (emailem, telefonicky či jinak). Pokud to bude možné, navrhneme Vám možnost dodání náhradního zboží obdobného druhu a ceny. V některých případech ale může dojít k nedodání zboží bez možnosti náhrady za alternativu. Cena objednávky bude v tomto případě o hodnotu nedodaného zboží snížena.

4. Cena zboží

a) U každého zboží v internetovém obchodu je vždy uvedena cena v českých korunách vč. DPH. Cena vždy odpovídá uvedenému množství produktu (kg, bal., litr, svazek, ks apod.).

b) Dopravné je v objednávce účtováno zvlášť

Cena celého nákupu vč. dopravy je před odesláním objednávky kupujícímu potvrzena v objednávkovém formuláři.

c) Ke každé objednávce se přičítá cena balného 19Kč.

d) Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží. Prodávající nepožaduje zaplacení zálohy či jinou obdobnou platbu.

e) Kupní cena je splatná při převzetí zboží, a to v hotovosti, kartou nebo online převodem na bankovní účet prodávajícího. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

f) Prodávající vystavuje kupujícímu řádný daňový doklad s položkovým uvedením cen veškerého dodaného zboží, ceny obalů a dopravného. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. Dodání zboží

a) Zboží je dodáno na dodací adresu uvedenou v objednávce, a to na území města Přeštice a v dalších oblastech, distribučních trasách, uvedených na stránce internetového obchodu v sekci "e-shop". Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

b) Minimální hodnota objednávky pro doručení na konkrétní adresu je 150 Kč. Kupujícímu je účtována doprava ve výši 30 Kč + 19Kč balné. Pokud si kupující objedná zboží nad 1200 Kč tak je dopravné zdarma. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

c) Kupující může ve své objednávce v poznámce uvést preferovaný čas závozu, kterým není prodávající vázán. O předpokládaném času doručení je kupující dopředu informován prostřednictvím emailové zprávy, případně jiným vhodným způsobem. Není-li v uvedený čas kupující na dané adrese, je možné zboží předat členu rodiny nebo jiné osobě na dané adrese, která je ochotna zboží převzít. Pokud není na doručovací adrese nikdo k zastižení, je kupující telefonicky kontaktován prodávajícím za účelem dohody o možnostech předání objednávky (ponechání objednávky u souseda či na smluveném místě apod.). V případě dohody o náhradním doručení do domu či na jinou adresu bude kupujícímu účtován poplatek za dopravu ve výši 80 Kč. To neplatí v případě, že by nedoručení objednávky bylo způsobeno samotným prodávajícím.

d) Prodávající si vyhrazuje právo opožděného dodání zboží pro případ vyšší moci, kdy z důvodu dopravních, technických či jiných komplikací není možné kupujícímu zboží doručit v časovém rozmezí uvedeném v objednávce. V tomto případě je kupující neprodleně kontaktován prodávajícím za účelem dohody o dalších možnostech doručení.

e) Kupující má také možnost si zboží vyzvednout v jednom z odběrných míst internetového obchodu prodávajícího. V případě takového osobního odběru je kupující povinen si zboží vyzvednout v den a čas tomu určený, tak jak bylo dohodnuto v kupní smlouvě.

f) Nebezpečí škod na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, případně neúspěšným pokusem o předání zboží (není-li v čase doručení kupující přítomen nebo neoprávněně odmítl zboží převzít).

g) Zboží je dodáváno v obale určeném pro přepravu potravin a za dodržení veškerých hygienických předpisů.

h) Pro případ, že kupující nepřevezme zboží, které bylo řádně objednáno, a tedy poruší kupní smlouvu, je prodávající oprávněn uplatňovat po kupujícím smluvní pokutu, jako paušální náhradu škody, ve výši kupní ceny, včetně nákladů na balení a dodání zboží.

ch) Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu, resp. osobě, která zboží doručovala.

6. Platba za zboží

a) Kupující si může zvolit před odesláním objednávky, zda bude za zboží platit v hotovosti nebo kartou při převzetí zboží, online bankovním převodem na účet prodávajícího před dodáním zboží.

 • Při platbě v hotovosti nebo kartou kupující hradí konečnou, již upravenou cenu při převzetí zboží. Kupní cena je vyčíslena v závislosti na skutečné hmotnosti zboží nebo případné nedodané zboží.
 • Při online platbě bankovním převodem kupující zaplatí platbu za zboží po dokončení své objednávky v internetovém obchodě.

b) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7. Reklamace, vady zboží a odstoupení od smlouvy

a) Prodávající neodpovídá za vady, které nebyly reklamovány při převzetí zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za vady, které byly způsobeny kupujícím, a to např. při prodlení s převzetím zboží.

b) Pokud je reklamace oprávněná, informuje prodávající kupujícího o možnosti dodání náhradního zboží s následující dodávkou, o možnosti vrácení peněz za nedodané zboží na konto kupujícího, o vrácení peněz anebo v naléhavých případech dodáním náhradního zboží v nejbližším možném termínu.

c) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen "OZ"), nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, v případě, že se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze, které je určeno k okamžité spotřebě. Stejně tak není kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

d) Nejedná-li se o případ uvedený v písm. c) tohoto článku či o jiný případ, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na kontaktní adresu prodávajícího a/nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

e) V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

f) V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu. Prodávající není povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Při odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

g) Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídi příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

h) Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá mu právo odstoupit od smlouvy.

i) Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí zboží při doručení) na kupujícího, byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

j) Kupující je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen "Záruční doba"), s výjimkou:

 • zboží, u kterého je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,
 • opotřebeného zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;

l) Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu a vadné zboží předá prodávajícímu, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

m) Prodávající je povinen vydat kupujícímu k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

n) Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

o) Pokud kupující zruší objednávku, tedy po uzavření kupní smlouvy oznámí prodávajícímu, že od uzavřené smlouvy odstoupil, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu jako paušální náhradu škody za porušení povinnosti převzít objednané zboží, a to ve výši rovnající se kupní ceně.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Cukrárna V Háječku

V Háječku 193,

Přeštice 334 01

cukrarnavhajecku@gmail.com

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o poskytnutí Zboží:

Zboží:

Číslo objednávky:

Datum objednání Zboží:

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa:

Číslo bankovní účet pro vrácení poskytnutých peněžních prostředků:

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: _____________________

Datum:

* Nehodící škrtněte

8. Registrace, ochrana osobních údajů

a) Na stránce www.cukrarnavhajecku.cz se může zaregistrovat osoba starší 18 let. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

b) Po úspěšném dokončení registrace obdrží kupující své uživatelské jméno a heslo ke svému účtu v internetovém obchodě www.cukrarnavhajecku.cz. Toto heslo je kupující povinen chránit a zamezit tak případnému zneužití (objednání zboží jinou osobou na účet kupujícího apod.). V případě, že kupující své heslo zapomene, tak emailem nebo telefonicky kontaktuje prodávajícího a ten mu zašle, na emailovou adresu uvedenou v registraci, heslo nové.

c) Prodávající má právo registraci zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

d) Osobní údaje kupujícího uvedené v objednávkovém formuláři nebo při registraci prodávající shromažďuje pouze v rozsahu nezbytném pro uskutečnění obchodu. V takovémto rozsahu je také sděluje obchodním partnerům realizujícím prodej zboží (např. smluvní dopravce).

f) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje"). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující vyslovuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení uzavřením kupní smlouvy, a to až do doby odvolání takového souhlasu. Prodávající se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje o kupujících získané svojí obchodní činností žádné další osobě. Dále se zavazuje zabezpečit databázi s osobními údaji kupujících proti zneužití.

g) Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům prostřednictvím registrovaného přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

h) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Práva a povinnosti smluvních stran

a) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 S. občanského zákoníku.

b) Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy cukrarnavhajecku@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

c) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

d) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. Závěrečná ustanovení

a) Tyto VOP tvoří ve spojení s objednávkou zboží na stránkách www.cukrarnavhajecku.cz úplnou dohodu o kupní smlouvě. Stane-li se některá část smlouvy neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

b) Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

c) Na internetových stránkách jsou uvedené informace o produktech, jejich název, cena a prodávané množství. Dále jsou zde uvedeny popisy zboží případně způsob jejich použití, které má usnadnit jejich přípravu a konzumaci. Tento druh informací má pouze doporučující charakter a nezakládá jakoukoli odpovědnost prodávajícího za nakládání kupujícího se zbožím.

d)Firma Cukrárna V Háječku neodpovídá za funkčnost a kompatibilitu stránek se softwarem kupujícího. Zároveň si prodávající vyhrazuje právo kdykoli omezit přístup na své webové stránky, a to především z důvodu jejich aktualizace a údržby.

e) Veškeré fotografie, texty, obrázky a jiná grafická díla apod. byly vytvořeny se souhlasem oprávněných osob a jsou ve výlučném vlastnictví firmy Cukrárna V Háječku. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti firmy Cukrárna V Háječku nesmí být užity jakoukoli jinou třetí stranou.

f) Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

g) Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování V Háječku 193, Přeštice 334 01, adresa elektronické pošty: cukrarnavhajecku@gmail.com, telefon +420 377 982 854

h) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


Obchodní podmínky Objednávání jídel

Obchodní podmínky užití provozovatele webové stránky cukrarnavhajecku.cz (dále jen Web). Firma Cukrárna V Háječku, IČO: 13882571, provozovna: V Háječku 193, Přeštice 334 01 (dále jen Provozovatel).

1. Úvodní ustanovení

 • Provozovatel provozuje Web za účelem propagace svých výrobků a produktů, které jeho prostřednictvím nabízí svým zákazníkům prostřednictvím internetu (dále jen Uživatel).
 • Tyto podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Web a další související právní vztahy.
 • Obchodní podmínky se řídí právním řádem ČR, specificky Občanským zákoníkem

2. Předmět objednávky

 • Předmětem objednávky jsou zpravidla pokrmy, které Provozovatel vyrábí v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy ve své provozovně a tyto nabízí svým zákazníkům v Provozovně, na osobní odběr nebo svým rozvozem.
 • Pokrmy jsou vyráběny čerstvé a jsou určeny k okamžité spotřebě.
 • Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání.
 • Uživatel provede objednávku pomocí Webu výběrem produktů, uvedením všech požadovaných údajů a odesláním objednávky prostřednictvím We­bu.
 • Objednávka se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany Provozovatele, o čemž je Uživatel informován prostřednictvím e-mailu, příp. SMS.

3. Platba a doprava

 • Cena za objednávku je určena produkty a k nim příslušnými obalovými materiály; obalové materiály jsou nedílnou součástí objednávky a jsou vždy automaticky přiřazeny k objednaným produktům.
 • Uživatel může platit objednávku v hotovosti, kartou nebo předem pomocí online platební brány kartou.
 • V případě, že si Uživatel zvolí platbu pomocí online platební brány, podklad k zaplacení (URL adresa k provedení platby) bude Uživateli doručen až po potvrzení objednávky ze strany Provozovatele. Uživatel je povinen platbu uskutečnit do 5 minut, jinak bude objednávka automaticky zrušena, o čemž bude Uživatel informován e-mailem.
 • Doprava je účtována dle platného ceníku viz objednávka jídel.

4. Ostatní ujednání

 • Provozovatel má právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud požadovaný čas Uživatelem není ze strany Provozovatele splnitelný ani v odsouhlaseném náhradním termínu, který Uživatel vyznačí při dokončení objednávky na Webu
 • Dále má Provozovatel právo odmítnout vyřízení objednávky zejména v těchto případech: Uživatel uvedl zjevně chybné nebo podvodné údaje, Uživatel má špatnou platební morálku, Uživatel objedná takové množství výrobků a produktů, které odporuje obvyklému množství objednávek
 • V případě zrušení, nedodání objednaného zboží či dodání jiného produktu dodavatelem, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy v zákonem stanové lhůtě

Tyto podmínky jsou platné od 25.03.2020